วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30 น.   เตรียมการประชุมลูกเสือชายแดนภาคใต้ (วันที่ 2)  ณ ศปบ.จชต.  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ