วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.00 น.   ประชุมโรงเรียนประชารัฐ  ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ