วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 น.   ประธานงานมอบเกียรติบัตร (ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ 6 โรงเรียน)  ณ โรงเรียนบ้านสะหริ่ง  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ