วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 น.   ประชุมเตรียมความพร้อมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้  ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ