วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการปีการศึกษา ๒๕๖๑/ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ