วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 น./10.00น.   ประชุมพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561/ ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ห้องประชุมเขตฯ / ห้องประชุมบังสูรย์ โรงเเรมเก็นติ้ง  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ