วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30 น.   ประธานพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ สปช.105/29  โรงเรียนบ้านกรือซอ อ.แว้ง จ.นราธิวาส  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ