วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
10.00 น.   -ร่วมงานฉลองอายุวํฒนมงคลพระเทพศิลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส  วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ