วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
15.00 น.   ประชุมทางไกลเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  ห้องประชุม ict สพป.นราธิวาส เขต 2  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
09.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ห้องประชุมเล็ก สพป.นราธิวาส เขต 2  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ