วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30 น.   นิเทศสัญจร ยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.นธ.2  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซรายอ  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ