วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30 น.   ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐ จชต. รร.พักนอน  โรงเรียนในพื้นที่ 5 อำเภอ  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ