วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.00-12.00   ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบINET2560 เวลา 9.00 น.  ห้องประชุมใหญ่ ชั้นสาม สพป.นธ.2  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
9.00-12.00   ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน การสอบINETปีการศึกษา 2560  ห้องประชุมใหญ่ ชั้นสาม สพป.นธ.2  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
09.30 น.   ประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพํมนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2561  ณ ศปบ.จชต.  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ