วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-16.00   ตรวจคุณสมบัติและประเมินลูกจ้างประจำ  ห้องประชุมเล็ก  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
09.00-16.00   ตรวจคุณสมบัติและประเมินลูกจ้างประจำ  ห้องประชุมเล็ก  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ