วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
  ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 2)  สพป.นครราชสีมา เขต 4  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
16.30 น.   ประชุมสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย  ณ สพป.นครราชสีมา เขต 4  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ