วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.30 น. และ 17.00 น.   -ประชุมย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -ร่วมเป็นพิธีเปิดงานตรุษจีน ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมเขต ฯ ชั้น 3 และ บริเวณลานศาลเจ้าแม่โต๊โมะ  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ