วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
07.30 น.   ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสุคิริน  โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสุคิริน  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ