วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00 น.   ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (วันที่ 2)  โรงเรียนในสังกัด  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ