วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 น.   ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 2  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ