วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
-   -ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67 -ประชุม เรื่องเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต้ -ประชุมเรื่อง โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนประจำพักนอน) (วันที่ 2)  ณ ม.ธรรมศาสตร์/ศปบ.จชต./วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ