วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.00 น. และ 18.30 น.   -ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ "ยุวฑูตความดี ยุวอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ รักษาชีวิตผืน -ประธานพิธีเปิดกิจกรรมยามค่ำคืน  ณ ศูนย์วิจัยป่าพรุสิริธร/ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ