วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
07.30 น.   การจัดกิจกรรม "จิบกาแฟ แชร์ความคิด พิชิตงาน" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ