วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
07.30 น. และ 09.30   -กิจกรรม "จิบกาแฟ แชร์ความคิด พิชิตงาน" ปี 2561 -ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ณ ศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก / ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ