วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 น.   ประชุมกิจกรรมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนชายแดนใต้  ณ ศปบ.จชต.  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ