วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 น.   ประชุมกรมการการสอบ NT  ณ ห้องประชุมเขต ฯ  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ