วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30 น. และ 17.00 น.   ตรวจสนามสอบ NT/ เปิดตลาดประชารัฐสุคิริน  ณโรงเรียนในพื้นที่อำเภอตากใบ/ พื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ