วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30 น.   ประชุม conference ปฐมวัย  ณ ห้องประชุมเขต ฯ  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ