วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30 น.   เตรียมการประชุมลูกเสือชายแดนภาคใต้  ณ ศปบ.จชต.  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ